Ngôn ngữ
Thông Báo/ Tin Tức
[Important] Updated on 7th February, 2018.
Now using Adobe Flash Player to view WBT courses.
Adobe has released security updates for Adobe Flash Player for
Windows, Macintosh, Linux and Chrome OS.
These updates address critical vulnerabilities that could lead
to remote code execution in Adobe Flash Player 28.0.0.137 and
earlier versions.
Visit following link to update flash player.
https://get.adobe.com/flashplayer/


[Important]: Updated on 19th May, 2016
◆Using Windows 10
If you use Windows 10, you can not login with Microsoft Edge, default browser.
So please use another installed browser, Internet Explorer 11.
Refer to "PC Setting", how to open Internet Explorer 11.
Thank you.

[Important]: Updated on 26th September, 2014
Please modify your PC setting as "PC Setting"
because WBT Server has replaced with new URL.
And also change a favorite asap if you have,
because the URL is different from before.
Thank you.

[Quan trọng]: Cập nhật ngày 01 tháng tư năm 2013
Nếu bạn thấy một lỗi trong tình trạng khóa học của mình hay PC của bạn bị kẹt vì một lý do nào đó, vui lòng liên hệ với global.training@daikin.co.jp cùng với ID đăng nhâp của bạn và tên khóa học liên quam.


DL
Giới thiệu về WBT
WBT là gì?
Quá trình diễn tiến từ khi Đệ Đơn xin tham dự Chương Trình cho đến khi Hoàn Tất
Đơn xin tham gia Chương Trình
Đăng nhập WBT
Những Yêu Cầu Về Phần Cứng
Cài Đặt PC
Các Điều Khoản Dịch Vụ
Các Khóa Học Hiện Đang Được Cung Cấp
Các Khóa Đào của Tập Đoàn tại Quốc Gia Sở Tại
Những Câu Hỏi Thường Gặp

Phòng Chỉ Dẫn 
Global Training Group
Training Department
Daikin Industries, Ltd.
e-mail


Phòng Quản Trị Viên
 
Gửi Lại Mật Khẩu

Một ID và mật khẩu đăng nhập sẽ được gửi tới địa chỉ e-mail của bạn.
Xin vui lòng nhập vào địa chỉ e-mail đã đăng ký của bạn.

e-mail
  Nhập lại để xác nhận

Copyright(C)2006 DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. All Rights Reserved.